Friskrivningsklausul

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO tillhandahåller inga medicinska råd. florio HAEMO är avsedd för övervakning av hemofilibehandling. florio HAEMO består av florio HAEMO-appen och florio HAEMO Dashboard.

Patientinformation kan registreras av patienten eller dennes vårdare och delas mellan användaren och vårdgivaren via florio HAEMO Dashboard inför medicinska konsultationer i syfte att underlätta vårdplanering och eventuella justeringar av behandlingen.

Inom ramen för denna övervakning kan patienter och/eller vårdare 

  1. A) registrera och visa hemofilirelaterade händelser (t.ex. injektioner, blödningar, välbefinnande, smärta och fysisk aktivitet) och/eller
  2. B) visa uppskattade faktornivåer. 

De avsedda användarna är patienter som har diagnostiserats med hemofili och/eller deras respektive vårdare (florio HAEMO-appen) och vårdgivare (florio HAEMO Dashboard). Det finns kända kontraindikationer för patienter som 

  1. A) har diagnostiserats med en nuvarande faktor VIII- eller faktor IX-inhibitor och/eller 
  2. B) använder ersättningsbehandling utan faktor.