Αποποίηση ευθύνης

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

Το florio HAEMO δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Το florio HAEMO προορίζεται για την παρακολούθηση της θεραπείας της αιμορροφιλίας. Το florio HAEMO αποτελείται από την εφαρμογή florio HAEMO και τον πίνακα ελέγχου florio HAEMO.

Οι πληροφορίες του ασθενούς μπορούν να καταγράφονται από τον ασθενή ή τους φροντιστές του και να έχουν πρόσβαση σε αυτές τόσο ο χρήστης όσο και ο γιατρός του, μέσω του πίνακα ελέγχου florio HAEMO, πριν από ιατρικά ραντεβού, ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιασμός της θεραπείας και τυχόν τροποποίηση της αγωγής.

Η παρακολούθηση επιτρέπει σε ασθενείς ή/και φροντιστές: 

  1. Α) να καταγράφουν και να βλέπουν συμβάντα σχετιζόμενα με την αιμορροφιλία (π.χ. ενέσεις, αιμορραγίες, κατάσταση της υγείας, πόνοι και σωματική δραστηριότητα) ή/και
  2. Β) να βλέπουν τα εκτιμώμενα επίπεδα του παράγοντα. 

Οι προβλεπόμενοι χρήστες είναι οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με αιμορροφιλία ή/και οι αντίστοιχοι φροντιστές τους (εφαρμογή florio HAEMO) και οι γιατροί τους (πίνακας ελέγχου florio HAEMO). Γνωστές αντενδείξεις υπάρχουν για ασθενείς 

  1. Α) που έχουν διαγνωστεί τη δεδομένη στιγμή με αναστολέα του παράγοντα VIII ή του παράγοντα IX ή/και 
  2. Β) που χρησιμοποιούν αγωγές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν υποκατάσταση παράγοντα.