Odricanje od odgovornosti

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florioHAEMO ne pruža medicinske savjete. florioHAEMO služi za nadziranje terapije za hemofiliju. Softver florioHAEMO sastoji se od aplikacije florioHAEMO i nadzorne ploče florioHAEMO.

Pacijent ili njegovi njegovatelji mogu bilježiti informacije o pacijentu koje se mogu dijeliti između korisnika i njegova pružatelja zdravstvene zaštite putem nadzorne ploče florioHAEMO prije medicinskog pregleda radi lakšeg planiranja skrbi i moguće prilagodbe terapije.

Pacijenti i/ili njegovatelji nadziranjem terapije mogu: 

  1. A) bilježiti i prikazivati događaje povezane s hemofilijom (npr. injekcije, krvarenja, zdravstveno stanje, bolove i tjelesnu aktivnost)i/ili
  2. B) provjeravati procijenjene razine faktora. 

florioHAEMO namijenjen je pacijentima kojima je dijagnosticirana hemofilija i/ili njihovim njegovateljima (aplikacija florioHAEMO) i pružateljima zdravstvene zaštite (nadzorna ploča florioHAEMO). 

  1. A) kojima je dijagnosticiran inhibitor faktoraVIII ili IX i/ili 
  2. B) koji primaju terapije koje se ne temelje na nadomještanju faktora.