Политика за защита на личните данни на уебсайта на Florio

§ 1. Информация относно събирането и обработката на лични данни и идентификацията на доставчика

1. Защитата на личните данни е важна за Флорио ГМБХ. Следователно обработката на личните данни на нашите клиенти се извършва изключително в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни (напр. Общия регламент относно защитата на данните от 2016 и от 2018 г.).

2. Уведомяваме Ви за събирането на лични данни при използването на този уебсайт, както следва: Лични данни са цялата информация, свързана с идентифицируемо или идентифицирано лице, напр. име, адреси, телефонен номер, поведение на потребителя.

3. Не обработваме лични данни при използване на уебсайта, с изключение на тези, които технически автоматично се събират от уебсайта (вж. § 4).

4. Администратор, по смисъла на чл. 4, ал. 7 от ОРЗД, е Флорио ГМБХ [Florio GmbH], ул. Вилхелм Вагенфелд [Wilhelm-Wagenfeld-Str] № 22, Мюнхен 80807, Германия.

§ 2. Вашите права и как да ги упражнявате

1. В съответствие с приложимото законодателство, при поискване, ще Ви информираме писмено дали и какви лични данни съхраняваме. Имате право на коригиране на всички неправилни данни и отчитайки целите на обработването, на допълване на непълните лични данни.

2. Имате също и право да поискате ограничаване на обработването на Вашите данни при наличие на законовите предпоставки за това. Освен това имате право да получите данните, предоставени от Вас, в структуриран, широко използван и машинно четим формат. Имате също така право да възразите срещу това да обработваме личните Ви данни.

3. Ако обработването на данните Ви се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването на Вашите данни въз основа на съгласието, което сте дали, преди да бъде оттеглено.

4. Освен това, съгласно законовите разпоредби, имате право, при наличие на основателни причини, да поискате заличаване на Вашите данни. Ще съхраняваме Вашата информация само за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни, или за периода, за който отделно сте дали съгласие. След изтичане на съответния срок на съхранение, по-специално след края на взаимоотношенията ни с Вас като потребител, ще заличим Вашите данни в съответствие с общите ни процедури за изтриване, освен ако законовите задължения за съхраняване (по-специално търговските и данъчните разпоредби) не изключват тази възможност или ако не е необходимо продължително съхранение в конкретен случай за целите на нашия законен интерес (интерес за изпълнение на правните ни задължения и необходимост от обработка на данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции). В допълнение, ще заличим тези данни, ако обработването е било незаконно по причини, които не са ни известни, или ако сте възразили срещу обработването и няма по-висш законен интерес за продължаване на обработването. Вашите данни ще бъдат заличени и ако бъдем правно задължени да го направим. В нашето дружество също така сме приели технически мерки за информиране на всички получатели на Вашите данни за искането Ви за заличаване или коригиране. Това важи само в случай че сме разкрили или оповестили публично тези данни. Ще бъдат заличени всички връзки, копия и реплики на Вашите лични данни.

5. Във всеки един момент можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, като използвате данните за контакт по-долу:

 
Florio GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 München  
Германия

6. Независимо от всякакви други средства за правна защита, във всеки един момент също имате право да подадете жалба до надзорен орган, например в страната Ви на произход.

Надзорният орган, пред който е отговорно нашето дружество, е:

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Germany Web: http://www.lda.bayern.de

7. Всички искания на информация, искания за оповестяване, искания за заличаване или възражения срещу обработването на данни следва да бъдат изпращани по електронна поща на privacy@florio.app или на адреса, посочен в § 1, ал. 3.

§ 3. Сигурност на данните

Предприемаме разумни стъпки, за да защитим Вашите данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, като вземаме предпазни мерки за сигурност, които осигуряват защита по стандартите на бранша.

§ 4. Сървърни регистрационни файлове

1. При използване на уебсайта не събираме никакви лични данни, с изключение на данните, които Вашият браузър автоматично предава на уебсървъра на нашето дружество по технически причини (наричани по-долу „данни от сървърните регистрационни файлове“) и които нашата компания записва в регистри, за да Ви позволи да посетите сайта.

Това са:

• IP address;

• URL of the referring website;

• Date and time of access;

• File accessed;

• Domain name of the Internet Access Provider;

• Content of the request (concrete page);

• Access status/HTTP status code;

• Amount of data transferred in each case;

• Website sending the request;

• Browser type and version;

• Operating system and its interface;

• Language and version of the browser software.

2. Това е изключително информация, която не позволява да се правят заключения относно физическото лице. Данните в сървърните регистрационни файлове са технически необходими, за да може съдържанието, заявено от Вас, да се покаже правилно на сайта, и са задължителни при предлагане на съдържание в интернет. Регистрационните данни се оценяват единствено за статистически цели за оптимизиране на присъствието на дружеството ни в интернет и на съответната технология за това, като впоследствие се изтриват.

3. Данните от сървърните регистрационни файлове се съхраняват отделно от другите данни, които се събират от нашето дружество в процеса на използване на приложението.

§ 5. „Бисквитки“

1. Подобно на много други уебсайтове, нашето дружество използва и така наречените „бисквитки“. Те са малки текстови файлове, които се прехвърлят на Вашия твърд диск от сървъра на даден уебсайт. Чрез тях от Вашия компютър и връзката Ви с интернет автоматично получаваме определени данни, като IP адреса, използвания браузър и операционната Ви система. За допълнителна информация относно използването на „бисквитки“, моля, вижте нашата Политика за „бисквитки“.

2. Уебсайтът на нашето дружество може да бъде посетен и без „бисквитки“. Интернет браузърите обикновено са настроени да приемат „бисквитки“. Във всеки един момент можете да деактивирате използването на „бисквитки“ от настройките на Вашия браузър. При деактивиране на „бисквитките“ е възможно отделни функции на фирмения ни уебсайт вече да не функционират.

§ 6. Цел на обработката на данни

1. Посочените по-горе лични данни (вж. § 1, ал. 3) ще бъдат обработвани от нас, ако ги предоставите, за следните цели:

• To improve our level of service

• To comply with local laws, for example to establish, exercise or defend legal claims

• For our own administrative and quality assurance purposes

• For other purposes that may be detailed on the website or mobile application or otherwise agreed between us

2. Обработването на лични данни е необходимо единствено с цел постигане на горепосочените цели. Няма да използваме личните Ви данни за маркетингови цели, освен ако изрично не дадете съгласието си за това. Освен ако изрично не е посочено друго, правното основание за обработването на данни е чл. 6, ал. 1, букви б) и е) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) или въз основа на изричното Ви съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

3. Ако горепосочените данни ще бъдат обработвани за цел, различна от първоначалната цел на събирането, ще бъдете информирани за това преди по-нататъшната обработка. По този начин имате възможност да възразите срещу обработването на данните Ви за друга цел.

§ 7. Споделяне на данни

1. Всички данни, които ни изпращате, ще бъдат третирани като поверителни. Задължаваме се да не продаваме личните Ви данни на трети страни, нито да ги предлагаме по друг начин.

2. Вашите данни няма да бъдат предоставяни за използване от трети лица освен ако не сте дали съгласието си или ако нямаме законно право за това и/или ако не бъдем задължени да предадем тези данни по закон.

3. Предаваме лични данни на съдилища, данъчни органи, надзорни органи, доколкото е законово допустимо и необходимо, за спазване на приложимото право или за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Задължаваме се да предприемем всички мерки, за да осигурим целесъобразни и разумни гаранции за защита на Вашите лични данни.

§ 8. Период на съхранение

Доколкото към момента на събиране не е изрично определен срок на съхранение (напр. като част от декларация за съгласие), то личните данни ще бъдат заличени веднага след като престанат да са необходими за изпълнение на целта на съхранение, освен ако не са предвидени законови задължения за съхранение (напр. задължения за съхранение по търговското и данъчното законодателство), които да възпрепятстват заличаването.

§ 9. Използване на „Google анализ“

1. Нашият уебсайт използва „Google анализ“. За използването на „Google анализ“ се изисква да дадете съгласието си чрез желание за включване и даване на съгласие за използването на „Google анализ“. Във всеки един момент можете да възразите срещу събирането и съхранението на данни от „Google анализ“ в бъдеще. Отмяната трябва да бъде изпратена на privacy@florio.app.

2. Използваме услугата „Google анализ“, за да събираме данни за използването на приложението и за създаване на профили за използването. Информацията за използването на уебсайта на нашето дружество се предава на сървъри на Гугъл Инк. [Google Inc.], Амфитиътър Паркуей [Amphitheatre Parkway] № 1600, Маунтин Вю [Mountain View], CA 94043, в САЩ, оценява се и изключително ни се връща като обобщени данни, изразяващи тенденции на развитие в общото използване на уебсайта. Google ще използва тази информация с цел оценка на това как използвате уебсайта, като съставя доклади за дейността на уебсайта за фирмите, поддържащи уебсайтове, и предоставя други услуги, свързани с активността в уебсайта и използването на интернет.

3. Google има право също така да предава тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google се задължава да не свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки от браузъра Ви, но имайте предвид, че ако го направите, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на уебсайта.

4. Допълнителна информация относно „Google анализ“ и защитата на данните можете да намерите на адрес: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.