Privacybeleid voor de Florio website

§ 1 Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en identificatie van de aanbieder

(1) Gegevensbescherming is een belangrijk aandachtspunt van Florio GmbH. Daarom wordt de verwerking van de gegevens van onze klanten uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming (bijv. AVG, BDSG-neu).

(2) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website. Persoonsgegevens bevatten alle informatie die betrekking heeft op een identificeerbare of geïdentificeerde persoon, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, gebruikersgedrag.

(3) Wij verwerken geen persoonsgegevens bij het gebruik van de website, met uitzondering van de gegevens die technisch automatisch door de website worden verzameld (zie § 4).

(4) Verantwoordelijk overeenkomstig artikel 4 lid 7 AVG is Florio GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Duitsland.

§ 2 Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

(1) Op verzoek zullen wij u schriftelijk informeren, in overeenstemming met de geldende wetgeving, of en welke persoonsgegevens wij opslaan. U heeft het recht om eventuele onjuiste gegevens te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.

(2) U heeft ook het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen, op voorwaarde dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Bovendien heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

(3) Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens op basis van toestemming voordat deze toestemming werd ingetrokken.

(4) Bovendien hebt u, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, het recht om, indien daar gegronde redenen voor zijn, de verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Wij bewaren uw gegevens slechts gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken of de periode waarvoor u afzonderlijk toestemming hebt gegeven. Na afloop van de betreffende bewaartermijn, in het bijzonder wanneer de gebruiksrelatie met u is beëindigd, zullen wij uw gegevens in overeenstemming met onze algemene verwijderingsprocedures verwijderen, tenzij wettelijke bewaarverplichtingen (in het bijzonder op grond van handels- en belastingrechtelijke bepalingen) dit uitsluiten of een verlengde bewaring in het specifieke individuele geval noodzakelijk is met het oog op onze legitieme belangen (belang bij de naleving van onze wettelijke verplichtingen en de noodzaak van de verwerking van gegevens voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen). Bovendien zullen wij deze gegevens verwijderen als de verwerking onwettig was om redenen die ons niet bekend zijn of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er geen zwaarder wegende legitieme belangen voor de verwerking zijn. Uw gegevens zullen ook worden verwijderd als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Ons bedrijf heeft ook technische maatregelen geïmplementeerd om alle ontvangers van uw gegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek tot verwijdering of correctie. Dit geldt alleen in het geval dat wij deze gegevens bekend hebben gemaakt of openbaar hebben gemaakt. Alle links, kopieën en replicaties van uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

(5) U kunt te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

 
Florio GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 München  
Germany

(6) Niettegenstaande eventuele andere rechtsmiddelen heeft u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, bijvoorbeeld in uw land van herkomst.

De toezichthoudende instantie, verantwoordelijk voor ons bedrijf, is:

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Duitsland Web: http://www.lda.bayern.de

(7) Alle verzoeken om informatie, verzoeken om bekendmaking, verzoeken om verwijdering of bezwaren tegen gegevensverwerking dienen per e-mail te worden verzonden naar privacy@florio.app of naar het in § 1 (3) vermelde adres.

§ 3 Gegevensbescherming

Wij nemen redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging door beveiligingsmaatregelen te treffen die voorzien in bescherming conform de sectoriële normen.

§ 4 Protocolgegevens

(1) Bij het gebruik van de website verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser om technische redenen automatisch naar de webserver van ons bedrijf stuurt (hierna “protocolgegevens” genoemd) en die ons bedrijf in logbestanden registreert om u in staat te stellen de website te bezoeken.

Deze zijn:

• IP address;

• URL of the referring website;

• Date and time of access;

• File accessed;

• Domain name of the Internet Access Provider;

• Content of the request (concrete page);

• Access status/HTTP status code;

• Amount of data transferred in each case;

• Website sending the request;

• Browser type and version;

• Operating system and its interface;

• Language and version of the browser software.

(2) Het gaat hier uitsluitend om informatie waaruit geen conclusies over de natuurlijke persoon kunnen worden getrokken. Protocolgegevens zijn technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van de website correct weer te geven en zijn verplicht bij het gebruik van internetaanbiedingen. De loggegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd om de aanwezigheid van ons bedrijf op het internet en de technologie erachter te optimaliseren, en worden vervolgens verwijderd.

(3) De protocolgegevens worden apart opgeslagen van andere gegevens die in de loop van het gebruik door ons bedrijf worden verzameld.

§ 5 Cookies

(1) Net als vele andere websites maakt ook ons bedrijf gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf een webserver naar uw harde schijf worden verzonden. Hierdoor ontvangt ons bedrijf automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem via uw computer en uw verbinding met het internet. Voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

(2) De website van ons bedrijf kan ook zonder cookies worden bezocht. Internetbrowsers zijn over het algemeen zo ingesteld dat ze cookies aanvaarden. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Als cookies uitgeschakeld zijn, is het mogelijk dat individuele functies van de website van het bedrijf niet meer functioneren.

§ 6 Doel van gegevensverwerking

(1) De bovengenoemde persoonsgegevens (zie § 1 (3)) worden door ons verwerkt, indien u deze verstrekt, voor de volgende doeleinden:

• To improve our level of service

• To comply with local laws, for example to establish, exercise or defend legal claims

• For our own administrative and quality assurance purposes

• For other purposes that may be detailed on the website or mobile application or otherwise agreed between us

(2) De verwerking van persoonsgegevens is uitsluitend noodzakelijk voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – artikel 6 (1) (b) en (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of uw uitdrukkelijk verleende toestemming overeenkomstig artikel 6 (1) (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(3) Indien bovenstaande gegevens voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel van de verzameling moeten worden verwerkt, wordt u hiervan voorafgaand aan de verdere verwerking op de hoogte gesteld. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor een ander doel.

§ 7 Delen van gegevens

(1) Alle gegevens die u ons toestuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier aanbieden.

(2) Uw gegevens worden in principe niet aan derden ter beschikking gesteld voor gebruik, tenzij u toestemming heeft gegeven of wij wettelijk gerechtigd en/of verplicht zijn deze gegevens door te geven.

(3) Wij verstrekken persoonsgegevens aan rechtbanken, belastingautoriteiten en toezichthoudende instanties voor zover wettelijk toegestaan en noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zullen alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er passende en redelijke waarborgen zijn ter bescherming van uw persoonsgegevens.

§ 8 Bewaarperiode

Voor zover bij het verzamelen van de gegevens geen expliciete bewaarperiode is aangegeven (bijvoorbeeld als onderdeel van een toestemmingsverklaring), worden de persoonsgegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel van de bewaring te vervullen, tenzij wettelijke bewaarverplichtingen (bijvoorbeeld bewaarverplichtingen in het kader van de handels- en belastingwetgeving) het verwijderen van de gegevens beletten.

§ 9 Gebruik van Google Analytics

(1) Onze website maakt gebruik van Google Analytics. U moet uw toestemming geven door middel van opt-in en akkoord gaan met het gebruik van Google Analytics. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en bewaren van gegevens door Google Analytics met het oog op de toekomst. De intrekking moet worden gestuurd naar privacy@florio.app.

(2) Ons bedrijf maakt gebruik van de dienst Google Analytics om gebruiksgegevens te verzamelen en gebruiksprofielen aan te maken. De informatie over het gebruik van de website van ons bedrijf wordt doorgegeven aan servers van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, in de VS, geëvalueerd en uitsluitend aan ons bedrijf doorgegeven als cumulatieve gegevens die trends in het algemene gebruik van de website weergeven. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor de beheerders van de website en om andere diensten met betrekking tot de activiteiten op de website en het internetgebruik aan te bieden.

(3) Google mag deze informatie aan derden overdragen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google in haar bezit heeft. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

(4) Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl