Personvernerklæring for Florio-nettstedet

§ 1 Informasjon om innsamling og behandling av personopplysninger og identifikasjon av leverandør

(1) Florio GmbH tar personvern på største alvor. Derfor behandler vi kundeopplysningene våre utelukkende i samsvar med gjeldende personvernforskrifter (blant annet EUs personvernforordning [GDPR] og den tyske BDSG-neu).

(2) Nedenfor beskriver vi hvordan personopplysninger samles inn når du bruker dette nettstedet. Personopplysninger er all informasjon som gjelder en identifiserbar eller identifisert person, f.eks. navn, adresser, telefonnummer og brukeratferd.

(3) Vi behandler ingen personopplysninger når du bruker nettstedet, bortsett fra de som nettstedet samler inn automatisk ved hjelp av teknologi (se § 4).

(4) Behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 4 avsnitt 7 i GDPR er Florio GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Tyskland.

§ 2 Rettighetene dine og hvordan du utøver dem

(1) Hvis du ber om det, vil vi svare deg skriftlig på hvilke personopplysninger som vi eventuelt har lagret om deg. Du har rett til å få rettet opplysninger som eventuelt er feil og, med hensyn til formålet med behandlingen, til å komplettere mangelfulle opplysninger.

(2) Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, forutsatt at de lovfestede betingelsene for dette er oppfylt. Videre har du rett til å motta opplysningene du har oppgitt, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du kan også motsette deg all behandling av personopplysninger fra vår side.

(3) Hvis behandlingen av opplysningene dine er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil all behandling av personopplysninger som har foregått før du trakk tilbake samtykket, likevel være lovlig.

(4) Med forbehold om lovfestede bestemmelser, har du videre rett til å be om at opplysningene dine slettes, hvis det finnes et berettiget grunnlag for dette. Vi lagrer opplysningene dine bare i den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, eller i en tidsperiode som du har samtykket til separat. Når den aktuelle lagringsperioden har utløpt, særlig når brukerforholdet med deg er avsluttet, sletter vi opplysningene i tråd med de generelle retningslinjene vi har for sletting, med mindre lovfestede forpliktelser (særlig de som er nedfelt i handels- og skatterettslige bestemmelser) utelukker dette, eller en lengre lagringstid er nødvendig i visse enkelttilfeller i forbindelse med våre legitime interesser (interesse av å oppfylle våre juridiske forpliktelser og behovet for å behandle opplysninger for å fremme, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav). Vi sletter også disse opplysningene hvis behandlingen har vært ulovlig av grunner vi ikke var kjent med, eller hvis du har motsatt deg behandling og det ikke foreligger noen altoverveiende legitime interesser for å utføre behandlingen. Opplysningene blir også slettet hvis vi blir rettslig pålagt å gjøre det. Selskapet vårt har også innført tekniske tiltak slik at alle som mottar opplysningene dine, skal få beskjed hvis du ber om sletting eller retting. Dette gjelder bare i de tilfeller hvor vi har utlevert eller offentliggjort opplysninger. Alle koblinger til, kopier av og mangfoldiggjøringer av personopplysningene dine blir slettet.

(5) You can contact our data protection officer at any time using the contact details below:

Data Protection Officer
Florio GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 München  
Tyskland

(6) Uten forbehold for eventuelle andre rettsmidler, har du også når som helst rett til å klage til en tilsynsmyndighet, for eksempel i hjemlandet ditt.

Tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for vårt selskap, er:

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Tyskland; nettsted: http://www.lda.bayern.de

(7) Alle forespørsler som gjelder informasjon, utlevering, sletting eller å motsette seg behandling av personopplysninger, skal sendes på e-post til privacy@florio.app eller til adressen oppgitt i § 1 (3).

§ 3 Datasikkerhet

Vi har innført rimelige tiltak for å beskytte opplysningene dine mot tap og feil bruk og mot uautorisert tilgang, utlevering, endring eller sletting. Tiltakene omfatter sikkerhetsforanstaltninger som sikrer beskyttelse i henhold til bransjestandarden.

§ 4 Protokolldata

(1) Når du bruker nettstedet, samler vi ikke inn noen personopplysninger, bortsett fra dataene som nettleseren av tekniske grunner automatisk overfører til selskapets nettserver (heretter kalt «protokolldata»), og som selskapet vårt registrerer i loggfiler. Dette gjøres for at du skal kunne besøke nettstedet.

Slike data omfatter:

• IP-adresse

• URL-en til det henvisende nettstedet

• dato og tidspunkt for tilgangen

• filen som ble åpnet

• domenenavnet til internettleverandøren

• innholdet i forespørselen (den aktuelle siden)

• tilgangsstatus/HTTP-statuskode

• overført datamengde i hvert enkelt tilfelle

• nettsted som sender forespørselen

• nettlesertype og -versjon

• operativsystem og dets grensesnitt

• språk og versjon for nettleserprogramvaren

(2) Dette er informasjon som ikke gjør det mulig å trekke endelige slutninger om den fysiske personen. Protokolldata er nødvendige av tekniske grunner for riktig visning av nettstedsinnhold du har bedt om, og er obligatoriske ved bruk av internettilbud. Loggdataene evalueres utelukkende for statistiske formål for å optimalisere selskapets tilstedeværelse på internett og teknologien som muliggjør dette, og de blir slettet i ettertid.

(3) Protokolldataene lagres separat fra andre opplysninger som selskapet samler inn mens nettstedet brukes.

§ 5 Informasjonskapsler

(1) I likhet med mange andre nettsteder bruker også vårt selskap såkalte «informasjonskapsler». Disse informasjonskapslene er små tekstfiler som overføres til harddisken din fra en nettstedsserver. På denne måten mottar selskapet vårt automatisk visse data, som IP-adresse, nettleseren som brukes og operativsystem, via datamaskinen og tilkoblingen din til internett. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

(2) Nettstedet til selskapet vårt kan også besøkes uten informasjonskapsler. Nettlesere er som regel innstilt på å godta informasjonskapsler. Du kan deaktivere bruken av informasjonskapsler når som helst via innstillingene i nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at noen av funksjonene på nettstedet vårt ikke virker lenger.

§ 6 Formålet med å behandle opplysninger

(1) Ovennevnte personopplysninger (se § 1 (3)) vil bli behandlet av oss, hvis du oppgir dem, for følgende formål:

• For å forbedre nivået på tjenesten vi tilbyr.

• For å overholde lokale lover, f.eks. for å fremme, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

• For våre egne administrative formål og kvalitetssikringsformål.

• For andre formål som kan være beskrevet på nettstedet eller i mobilappen, eller være avtalt mellom oss på andre måter.

(2) Behandlingen av personopplysninger er nødvendig kun for det formål å oppfylle ovennevnte formål. Vi kommer ikke til å bruke personopplysningene dine til markedsføringsformål med mindre du klart og tydelig har godtatt det. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er – med mindre noe annet er uttrykkelig oppgitt – artikkel 6 (1) (b) og f) i den grunnleggende personvernforordningen (GDPR), eller ditt eksplisitte samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i den grunnleggende personvernforordningen.

(3) Hvis ovennevnte opplysninger skal behandles for et annet formål enn det som var det opprinnelige formålet med innsamlingen, vil du få beskjed om dette før en eventuell behandling skjer. Dermed får du muligheten til å motsette deg at opplysningene behandles for et annet formål.

§ 7 Deling av opplysninger

(1) Alle opplysninger som du sender til oss, blir behandlet konfidensielt. Vi kommer verken til å selge personopplysningene dine til tredjeparter eller tilby dem på andre måter.

(2) Av prinsipielle grunner kommer opplysningene dine ikke til å bli gjort tilgjengelige for tredjeparter, med mindre du har samtykket til det eller vi har en juridisk grunn og/eller forpliktelse til å videreformidle opplysningene.

(3) Vi overfører personopplysninger til domstoler, skattemyndigheter og tilsynsmyndigheter i den utstrekning det er tillatt ved lov og nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, eller for å fremme, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav. Vi vil innføre alle tiltak for å sikre at det tas hensiktsmessige og rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine.

§ 8 Lagringsperiode

I den grad det ikke oppgis noen spesifikk lagringsperiode på innsamlingstidspunktet (f.eks. som en del av en samtykkeerklæring), vil personopplysningene bli slettet så snart det ikke er behov for dem lenger for å oppfylle formålet med lagringen, med mindre lovfestede lagringsforpliktelser (f.eks. handels- og skatterettslige lagringsbestemmelser) hindrer at de slettes.

§ 9 Bruk av Google Analytics

(1) Nettstedet vårt bruker Google Analytics. Du samtykker til dette ved å velge å bruke nettstedet og godta bruken av Google Analytics. Du kan når som helst og med fremtidig virkning motsette deg at Google Analytics samler inn og lagrer data. Tilbakekallingen må sendes til privacy@florio.app.

(2) Selskapet vårt bruker Google Analytics-tjenesten til å samle inn bruksdata og opprette bruksprofiler. Informasjonen om bruken av selskapets nettsted overføres til servere hos Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, og evalueres og videreformidles kun til vårt selskap som kumulative data som viser trender i den generelle bruken av nettstedet. Google bruker denne informasjonen til å evaluere hvordan du bruker nettstedet, til å lage rapporter om aktiviteten på nettstedet til bruk for operatører av nettstedet og til å tilby andre tjenester forbundet med nettstedsaktivitet og internettbruk.

(3) Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis loven pålegger dette, eller når slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google kommer ikke til å knytte IP-adressen din til andre data Google har. Du kan motsette deg bruken av informasjonskapsler ved å velge de ønskede innstillingene i nettleseren. Vær imidlertid oppmerksom på at du i så fall muligens ikke vil kunne benytte alle funksjonene på dette nettstedet.

(4) Du finner mer informasjon om Google Analytics og databeskyttelse her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.